အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန

အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်းဌာနသည် အဆောက်အဦ ပုံစံများ estimate တွက်ချက်ခြင်း၊ ပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လက်သမားဆိုင်ရာ၊ပန်းရံအုပ်စီ စသည်ဖြင့် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ နည်းပညာ များကိုသင်ကြားပေးနေသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

အဆောက်အဦနည်းပညာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာပိုမိုကောင်းမွန်သော အဆောက်အဦ များတည်ဆောက်နိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အအောက်အဦနည်းပညာဌာနအဖွဲ့ဝင်ဆရာ/ဆရာမများ