အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန

အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်းဌာနသည် အဆောက်အဦ ပုံစံများ estimate တွက်ချက်ခြင်း၊ ပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လက်သမားဆိုင်ရာ၊ပန်းရံအုပ်စီ စသည်ဖြင့် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ နည်းပညာ များကိုသင်ကြားပေးနေသည့် ဌာနဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

အဆောက်အဦနည်းပညာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာပိုမိုကောင်းမွန်သော အဆောက်အဦ များတည်ဆောက်နိုင်ရန်၊ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရန်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ဌာနအဖွဲ့ဝင်ဆရာ/ဆရာမများ

စဉ် အမည် ရာထူး
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ ကထိက/ဌာနမှူး
ဒေါ်ဇင်မာထွန်း စက်မှုကျွမ်းကျင်-၁
ဒေါ်စပယ်ခင် နည်းပြ
ဒေါ်နန်းခြယ်ရည်သိမ့် စက်မှုကျွမ်းကျင်-၃
ဒေါ်နှင်းနှင်းအေး စက်မှုကျွမ်းကျင်-၃
ဒေါ်ဝင်းပပဖြိုး စက်မှုကျွမ်းကျင်-၄