အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၊ သင်တန်းသား/သူ များ၏အောင်စာရင်း