သင်တန်းများ

သင်တန်းများ

စဉ် သင်တန်းအမည်
အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း
လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း
စက်ပစ္စည်းခုတ်စား ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာဌာန
စဉ် သင်တန်းအမည်
အခြေခံမြေတိုင်းနည်းပညာသင်တန်း
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းနှင့်‌ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
အုတ်စီနည်းပညာသင်တန်း
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်း
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း
Hand Phoneပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း
ပန်းရံသင်တန်း
၁၀ ဂဟေသင်တန်း
၁၁ ပုံဆင်ပုံရိုက်(concrete shuttering)သင်တန်း
၁၂ Auto-CAD Basic သင်တန်း
၁၃ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းသား/သူ စာရင်း

စဉ် သင်တန်း အသစ် တစ်နှစ်ကျ စုစုပေါင်း
ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း ကျား ပေါင်း
အဆောက်အဦနည်းပညာ - - -
လျှပ်စစ်နည်းပညာ ၁၀ - - - ၁၀
အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာ - - -
မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာ - - - - -
စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ - - - - -
စုစုပေါင်း ၂၈ ၃၄ - - - ၂၈ ၃၄