ပုံမှန်သင်တန်းသားစာရင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(တောင်ကြီး)မှ နှစ်အလိုက်မွေးထုတ်ပေးခဲ့သော ပုံမှန်သင်တန်းသားစာရင်

ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၀-၂၀၁၁ 2BT 29 14 43
2BST 7 8 15
2EcT 19 10 29
2MT 13 - 13
2AMT 21 - 21
2ET 25 13 38
ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၁-၂၀၁၂ 2BT 5 9 14
2EcT 2 2 4
2MT 1 - 1
2AMT 4 - 4
ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၂-၂၀၁၃ 2BT 8 11 19
2EcT 1 - 1
2ET 1 - 1
2AMT 3 - 3
ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၃-၂၀၁၄ 2BT 4 4 8
2EcT 10 2 12
ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၄-၂၀၁၅ 2BT 9 1 10
ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၅-၂၀၁၆ 2BT 7 11 18
2ET 5 - 5
ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၆-၂၀၁၇ 2BT 13 7 20
2ET 16 6 22
2AMT 18 - 18
ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၇-၂၀၁၈ 2BT 13 7 20
2ET 12 12 24
2AMT 19 - 19
ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၈-၂၀၁၉ 2BT 27 9 36
2EcT 7 11 18
2ET 12 6 18
2AMT 16 - 16
2MT 13 - 13
ပညာသင်နှစ် အဓိက ဘာသာရပ် မွေးထုတ်ကျောင်းသားအရေအတွက် စုစုပေါင်း
ကျား
၂၀၁၉-၂၀၂၀ 2BT 14 2 16
2EcT 17 2 19
2ET 23 6 29
2AMT 18 - 18
2MT 12 - 12
Total 424 153 577