ကာလတိုသင်တန်းသားစာရင်း

ကာလတိုသင်တန်းသားစာရင်း

သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၂၇-၆-၂၀၁၅)မှ (၁၉-၇-၂၀၁၅)ထိ အခြေခံမြေတိုင်းနည်းပညာသင်တန်း ၁၇ ၁၈ ၅၁
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းနှင့်‌ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁၅ ၁၇
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၁၆ - ၁၆
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၂-၁-၂၀၁၆)မှ (၂၄-၁-၂၀၁၆)ထိ အုတ်စီနည်းပညာသင်တန်း ၁၁ ၃၂
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁၁
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာပြုပြင်ခြင်း နည်းပညာသင်တန်း ၁၀ - ၁၀
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၁၆-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁-၂၀၁၇)ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၁ ၁၅ ၄၅
အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁၀ ၁၅
Hand Phoneပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၁၅ - ၁၅
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၁၅-၇-၂၀၁၇)မှ (၆-၈-၂၀၁၇)ထိ အုတ်စီနည်းပညာသင်တန်း ၁၀ ၁၆ ၃၃
အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၆ ၁၇
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၁၆-၁၁-၂၀၁၇)မှ (၁၄-၁၂-၂၀၁၇)ထိ တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၃၀  - ၃၀ ၆၀
‌မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၃၀  - ၃၀
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၁၅-၁၂-၂၀၁၇)မှ (၁၅-၁-၂၀၁၈)ထိ တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၃၀  - ၃၀ ၆၀
‌မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၃၀  - ၃၀
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၉-၃-၂၀၁၈)မှ (၉-၄-၂၀၁၈)ထိ ပန်းရံသင်တန်း ၁၂ ၂၀ ၃၉
ဂဟေသင်တန်း ၁၉  - ၁၉
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၈.၁၂.၂၀၁၈)မှ (၃၁.၁၂.၂၀၁၈)ထိ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း ၁၁  - ၁၁ ၃၆
ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း  -
ပုံဆင်ပုံရိုက်(concrete shuttering)သင်တန်း
Auto-CAD Basic သင်တန်း
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၂.၅.၂၀၁၉)မှ (၃၁.၅.၂၀၁၉)ထိ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း - ၁၀ ၁၀ ၂၀
တစ်လုံးထိုးအင်ဂျင်ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၁၀ - ၁၀
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၅.၈.၂၀၁၉)မှ ၃၀.၈.၂၀၁၉)ထိ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း -
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၂.၉.၂၀၁၉)မှ (၂၇.၉.၂၀၁၉)ထိ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း - ၁၀ ၁၀ ၁၀
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၁.၁၀.၂၀၁၉)မှ (၃၁.၁၀၂၀၁၉)ထိ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း - ၁၀ ၁၀ ၁၀
သင်တန်းကာလ သင်တန်းအမည် ကျား ‌ပေါင်း စုစုပေါင်း
(၉.၁၂.၂၀၁၉)မှ (၈.၁.၂၀၂၀)ထိ အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း - ၁၀ ၁၀ ၁၀