ရည်မှန်းချက်နှင့်မျှော်မှန်းချက်

ရည်မှန်းချက်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု TVET ကျောင်း တစ်ကျောင်း ဖြစ်လာစေရန်

မျှော်မှန်းချက်ကျွမ်းကျင်ပြီးအရည်အချင်းပြည့်ဝသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကိုပြုစုမွေး ထုတ်ရန်

                     – အရည်အသွေးကိုအာမခံသောသက်မွေးပညာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရန

                     – သက်မွေးပညာကိုသင်ယူလိုသူတိုင်းအတွက်သင်ယူခွင့် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီး      

                        ော်ဆောင်၍ပေးအပ်ရန