စာပေဌာန

စာပေဌာနတွင် မြန်မာစာ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒနှင့်ဘောဂဗေဒ ဘာသာရပ်များကို GTHS၏ Major ဘာသာရပ်အားလုံးတွင် သင် ကြားပေးလျက်ရှိပါ သည်။

      ရည်ရွယ်ချက်

      စာပေဘာသာရပ်ကို သင်ကြားခြင်းအားဖြင့် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို သင်ကြား ရာတွင်အထောက်အကူပြုစေမည့်အပြင် အခြေခံကောင်းရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။


စာပေဌာနအဖွဲဝင်ဆရာဆရာမများ

Attention: The internal data of table “27” is corrupted!